Metody rozhodovacího procesu

Rozhodování ve složitých situacích může být někdy opravdu velkým oříškem. Každá varianta nám může připadat jako vhodná nebo jako špatná, v takových případech je potom opravdu těžké poznat, která je vlastně ta pravá. Pro zjednodušení lze využít různé metody, které mohou podnikatelům s rozhodnutím pomoct. V první řadě je nutné si uvědomit, zda jsme se s podobným problémem již někdy setkali. Pokud ano, lze jej vyřešit na základě předchozích zkušeností. Další možnou variantou je spoléhat se na své znalosti a zkušenosti. Jestliže však nelze rozhodnutí učinit na základě těchto skutečností, lze využít jednu z následujících metod.
roční plán
Brainstorming– založen na diskusním kolektivním přístupu k řešení daného problému. Vytváří prostor pro skupinovou imaginaci, která umožní tvořivé myšlení a přináší náměty na řešení problémů. Této diskuse se zúčastňuje 5 – 12 lidí. Důležitý je průběh diskuse, vedení a vyhodnocení. Názory se zaznamenávají bez udání autorství, nekritizují se hned, až po diskuzi.
Metoda Synectics– nejedná se zde o vyvolání jakýchkoli situací, nýbrž o situace analogické, které by měli vyústit v nové řešení. Tato metoda je teda založena na tom, že zúčastnění pracovníci se seznámí s problémem a k jejímu řešení přistupují na základě vlastních zkušeností a pokoušejí se navrhovat řešení.
Metoda scénářů– podstatou scénářů je hypotetičnost, nástin budoucího vývoje a komplexního zobrazení budoucího vývoje. Používá se zde metod tvrdých (matematických, modelovacích…) nebo metod měkkých, zakládajících se na popisu a intuici.
Metoda rozhodovacího stromu– představuje dynamický model, který se uplatňuje tam, kde je třeba základní směry řešení rozvádět do dalších hledisek (řešení vícestupňových problémů). K formalizaci procesu využívá větveného grafu – rozhodovacího stromu. Tento graf pracuje s uzly a hranami. Rozeznáváme základní druhy:
Ø  Rozhodování za jistoty (deterministický model)
Ø  Rozhodování za nejistoty (stochastický model)
Ø  V praxi se uplatňují i modely kombinované
Metody matematické statistiky –teorie pravděpodobnosti, korelační analýza, analýza časových řad)
Metody matematické analýzy a lineární algebry– diferenciální počet, maticový počet
Metody operační analýzy– matematické programování lineární a nelineární, parametrické, dynamické aj., strukturní analýza, teorie návazných procesů, stochastické modely ekonomických úloh
barevný graf
Samozřejmě je důležité si jednotlivé metody nastudovat. Pro různé druhy podnikání a rozhodování jsou vhodné různé metody. Jakmile si však nastudujete alespoň dvě vhodné, bude pro vás rozhodování mnohem jednodušší.